Vilkår, betingelser & forsikringsansvar
18. juli 2016

Cargo 3 Ivs
Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg
CVR: 370744701. Generelt om Cargo3 IVS' vilkår for transportkunder

1.01. Dette dokument indeholder Cargo3 IVS' vilkår og betingelser for Cargo3's transportkunder.

1.02. Disse Kundevilkår gælder i tillæg til Cargo3's andre vilkår og betingelser, som også gælder for Cargo3's transportkunder, herunder Cargo3's privatlivspolitik, der er angivet i dokumentet med titlen "Cargo3 IVS Privatlivspolitik", og Cargo3's cookiepolitik, der er angivet i dokumentet med titlen "Cargo3 IVS Cookiepolitik".

1.03. Disse Kundevilkår og Cargo3's privatlivspolitik og Cargo3's cookiepolitik er tilgængelige på Cargo3's hjemmesider, se afsnit 3.01.

1.04. Cargo3 kan til enhver tid ændre disse Kundevilkår med eller uden forudgående varsel.

2. Generelt om anvendelse af disse Kundevilkår

2.01. Ved at besøge eller bruge en af Cargo3's hjemmesider eller online- eller mobilapplikationer eller Cargo3 Systemet accepterer og samtykker du til disse Kundevilkår. Cargo3 Systemet omtales nærmere nedenfor i afsnit 3 og er defineret i afsnit 41.01(g).

2.02. Hvis du ikke accepterer og samtykker til disse Kundevilkår, bedes du venligst ikke besøge eller bruge nogen af vores hjemmesider eller vores online- eller mobilapplikationer eller Cargo3 Systemet.

2.03. Se venligst også afsnit 42 nedenfor, som indeholder yderligere vilkår om anvendelsesområdet for disse Kundevilkår.

3. Cargo3 Systemet og Cargo3's transportydelser

3.01. Cargo3 driver og administrerer de følgende hjemmesider:
 • (a) www.findacargo.com
 • (b) www.nemlevering.dk

3.02. Cargo3 driver og administrerer også "Cargo3 Systemet", der er defineret i afsnit 41.01(g) nedenfor, og som er Cargo3's elektroniske informations-, kommunikations- og registreringssystem for Cargo3's transportydelser og tilknyttede ydelser og Cargo3's tilknyttede online- og mobilapplikationer, hjemmesider, andre online produkter og ydelser og andre former for kommunikation.

3.03. Cargo3 indgår transportaftaler med Transportører, der udfører transport af gods for Cargo3, der så udfører transporten for Cargo3's Transportkunder.

4. Brugerkonto

4.01. En Bruger skal være og forblive registreret som Bruger med en Brugerkonto i Cargo3 Systemet for at bruge funktionerne i Cargo3 Systemet og for at indgå en Transportkundeaftale og være en Transportkunde.

4.02. En Bruger skal registrere de oplysninger, der kræves for en Brugerkonto, i Cargo3 Systemet og sørge for, at de nævnte oplysninger er korrekte, fuldstændige og opdaterede til enhver tid.

4.03. Når en Brugers registrering af en Brugerkonto er gennemført, bliver Brugeren tildelt en individuel Brugerkonto, et individuelt kontonummer og et individuelt kodeord til kontoen. En Bruger vil ikke blive tildelt en individuel Brugerkonto, hvis Brugeren ikke opfylder registreringskravene eller andre gældende krav.

4.04. Brugeren kan til enhver tid lukke sin Brugerkonto. Hvis en transport er under udførelse, vil en sådan lukning dog først have virkning, efter at Cargo3 har udleveret godset, som defineret i afsnit 41.01(s), eller har afhændet godset på enhver anden måde i overensstemmelse med Transportkundeaftalen, og den nævnte Bruger har opfyldt alle sine forpligtelser i forbindelse dermed og efter Transportkundeaftalen og disse Kundevilkår.

4.05. En Brugers registrering som Bruger med en Brugerkonto i Cargo3 Systemet skal være og forblive i overensstemmelse med disse Kundevilkår og alle andre gældende vilkår og betingelser.

4.06. Cargo3 kan gennemgå og vurdere de oplysninger, der er registreret i en Brugerkonto, med et hvilket som helst formål.

4.07. Cargo3 kan lukke en Brugerkonto eller afbryde Brugerens mulighed for at bruge Brugerkontoen eller dens funktioner, hvis de oplysninger, der er registreret i Brugerkontoen, ikke opfylder registreringskravene, eller hvis Brugeren ikke opfylder alle gældende krav.

5. Anmodning om transport af gods og indgåelse af Transportkundeaftale

5.01. Brugeren kan i Cargo3 Systemet anmode om en transport af gods, som skal udføres af Cargo3 som transportør.

5.02. Når Brugeren anmoder om en transport af gods, skal Brugeren registrere de oplysninger, der er anført i afsnit 7.01, i Cargo3 Systemet, i det omfang det er relevant i forbindelse med transporten, Transportkundeaftalen eller et Transportdokument. Brugeren kan også registrere oplysningerne anført i afsnit 7.02 i Cargo3 Systemet, i det omfang det er relevant i forbindelse med transporten, Transportkundeaftalen eller et Transportdokument.

5.03. Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, der er registreret i Cargo3 Systemet, i forbindelse med enhver anmodning om transport, enhver transport, enhver Transportkundeaftale eller ethvert Transportdokument er korrekte, fuldstændige og opdaterede.

5.04. Hvis Brugeren ikke registrerer krav om brug af et eller flere transportmidler eller en eller flere transportmåder i Cargo3 Systemet, kan Cargo3 og enhver Transportør udføre transporten ved brug af et eller flere passende transportmidler, herunder enhver passende kombination deraf, og en eller flere passende transportmåder, herunder enhver passende kombination deraf (hvorved forstås enhver passende unimodal eller multimodal transport).

5.05. Når Brugeren anmoder om en transport af gods, vil Cargo3 oplyse en Transportør, der kan udføre transporten, om den anmodede transport. Transportøren kan derefter acceptere at udføre transporten. Hvis en Transportør ikke accepterer en anmodning om en transport, vil en anden Transportør, der kan udføre transporten, blive oplyst om den anmodede transport af Cargo3. Denne oplysningsproces gentages flere gange, hvis det er relevant.

5.06. Når en Transportør accepterer at udføre en anmodet transport, bliver der indgået en Transportkundeaftale mellem Brugeren og Cargo3. Efter Transportkundeaftalen er Brugeren Transportkunden, og Cargo3 er transportøren.

5.07. Når Brugeren anmoder om en transport af gods, kan Cargo3 acceptere at udføre transporten selv. Hvis Cargo3 accepterer at udføre en anmodet transport selv, bliver der indgået en Transportkundeaftale mellem Cargo3 og Brugeren. Efter Transportkundeaftalen er Brugeren Transportkunden, og Cargo3 er transportøren.

6. Undtagelser og begrænsninger vedrørende transport af bestemt gods

6.01. Cargo3 udfører ikke transport af det følgende gods, og en Transportkunde må ikke anmode om eller indgå nogen aftale om transport af det følgende gods eller levere det følgende gods til transport:
 • (a) Sprængstoffer, fyrværkeri, brandfarlige kemikalier eller andre farlige kemikalier.
 • (b) Narkotika eller andre narkotiske stoffer.
 • (c) Våben eller ammunition.
 • (d) Gas eller luft under tryk, butan, metan, propan, andre flydende gasser eller petrokemikalier.
 • (e) Gods der er forbudt efter gældende ret.
 • (f) Andet gods af farlig eller skadelig karakter.
 • (g) Ethvert smykke eller ur (bortset fra smykker eller ure, som er beregnet til udklædning og er af mindre værdi, og uægte smykker eller ure).
 • (h) Gods af usædvanlig eller ekstraordinær høj værdi, for eksempel kunstværker, antikviteter, smykkesten, ædelsten, frimærker, unikke genstande, guld eller sølv.
 • (i) Penge eller omsættelige værdipapirer (negotiable dokumenter), for eksempel checks, veksler, obligationer, bankbøger, kreditkort, aktiecertifikater, andre værdipapirer eller lignende.

6.02. Hvis Brugeren anmoder om eller indgår en aftale om transport af noget af det gods, der er anført i afsnit 6.01(a)-6.01(i), eller leverer sådant gods til transport, kan Cargo3 afbryde eller lukke Brugerens Brugerkonto med øjeblikkelig virkning og uden forudgående varsel og kan også udelukke Brugeren fra at tilgå og bruge Cargo3 Systemet. Se venligst også vilkårene om annullering eller ophævelse af en Transportkundeaftale eller afslutning eller afbrydelse af en transport i afsnit 14.

6.03. Cargo3 er ikke forpligtet til at sørge for eller udføre en anmodet eller aftalt transport, hvis udførelse af den pågældende transport kræver, at der tages særlige forholdsregler eller særlige sikkerhedsforanstaltninger eller andre foranstaltninger. Cargo3 orienterer Brugeren om enhver beslutning om dette snarest muligt gennem Cargo3 Systemet.

7. Registrering af oplysninger om Transportkundeaftalen og transporten

7.01. Transportkunden skal registrere de følgende oplysninger i Cargo3 Systemet eller på anden måde meddele dem til Cargo3, i det omfang det er relevant i forbindelse med transporten, Transportkundeaftalen eller et Transportdokument (nogle af oplysningerne er muligvis ikke relevante i forbindelse med visse transporter, særligt nationale transporter inden for en stat (et land)):
 • (a) Stedet, datoen og tidspunktet for Cargo3's modtagelse af godset til transport.
 • (b) Stedet, datoen og tidspunktet for udleveringen af godset.
 • (c) Afsenderens fulde navn og adresse og kontaktoplysninger, herunder Afsenderens mobiltelefonnummer og et telefonnummer og en e-mailadresse (hvis Afsenderen ikke er Transportkunden).
 • (d) TModtagerens fulde navn og adresse og kontaktoplysninger, herunder Modtagerens mobiltelefonnummer og et telefonnummer og en e-mailadresse (hvis Modtageren ikke er Transportkunden).
 • (e) En beskrivelse af godsets art og indpakningsmåde.
 • (f) Antallet af pakker og deres særlige mærker og numre.
 • (g) Godsets bruttovægt eller anden angivelse af dets mængde.
 • (h) Eventuelle krav til transportmidlet eller transportmidlerne (hvis Transportkunden har sådanne krav).
 • (i) Eventuelle krav til transportmåden eller transportmåderne (hvis Transportkunden har sådanne krav).
 • (j) Eventuelle krav til Cargo3's udførelse af læsningen af godset på det sted og det tidspunkt, hvor Cargo3 skal modtage godset til transport fra Afsenderen, eller til aflæsningen (losningen) af godset på det sted og det tidspunkt, hvor Cargo3 skal udlevere godset til Modtageren, (hvis Transportkunden har sådanne krav). Cargo3 skal ikke udføre den nævnte læsning eller aflæsning af godset, medmindre Transportkunden har registeret et krav derom i Cargo3 Systemet eller på anden måde har meddelt et krav derom til Cargo3. Se også afsnit 13.03.
 • (k) Eventuelle andre krav til transporten af godset eller håndteringen af godset under transporten, herunder eventuelle andre krav til måden, transporten skal udføres på, godsets temperatur eller sikkerhedsforanstaltninger (hvis Transportkunden har sådanne krav).
 • (l) Eventuelle krav til tidspunktet for udlevering af godset til Modtageren (hvis Transportkunden har sådanne krav).
 • (m) At et Transportdokument skal udstedes af Cargo3 til Transportkunden, hvis et sådant Transportdokument skal udstedes. Se afsnit 8.
 • (n) Nødvendige anvisninger vedrørende toldbehandling og andre formaliteter.

7.02. Transportkunden kan også registrere de følgende oplysninger i Cargo3 Systemet eller på anden måde meddele dem til Cargo3, i det omfang det er relevant i forbindelse med transporten, Transportkundeaftalen eller et Transportdokument (nogle af oplysningerne er muligvis ikke relevante i forbindelse med visse transporter, særligt nationale transporter inden for en stat (et land)):
 • (a) En erklæring om at aflæsning (losning) og omlæsning eller omskibning ikke er tilladt.
 • (b) En angivelse af særlig interesse i udlevering af godset med et angivet beløb for interessen. Transportkunden kan gøre dette, hvis Transportkunden kræver erstatning for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset eller forsinkelse med udlevering af godset op til et beløb svarende til det angivne beløb for interessen, i det omfang Transportkunden har lidt tab som følge af bortkomsten, forringelsen eller beskadigelsen af godset eller forsinkelse med udlevering af godset. Se også afsnit 22.
 • (c) En erklæring om at Transportkunden kræver forsikring af godsets værdi (godsforsikring), hvis Transportkunden gerne vil købe en sådan forsikring fra en tredjepartsleverandør af godsforsikring gennem Cargo3. I den forbindelse handler Cargo3 som en repræsentant for Transportkunden og ikke som godsforsikringsleverandør. Dækningen og forsikringsvilkårene derom vil være som anført i vilkårene hos tredjepartsleverandøren af godsforsikring. Cargo3 Systemet indeholder oplysninger om den nævnte tredjepartsleverandør af godsforsikring og dens vilkår og/eller et eller flere links til mere konkrete oplysninger derom og i forbindelse dermed.
 • (d) En liste med eventuelle dokumenter, som Transportkunden har givet til Cargo3 som transportør.

8. Udstedelse af et Transportdokument

8.01. Hvis Transportkunden kræver, at et Transportdokument af en særlig type (art) skal udstedes af Cargo3, skal Transportkunden registrere kravet i Cargo3 Systemet eller på anden måde oplyse Cargo3 om kravet.

8.02. Transportkunden kan kræve, at Transportdokumentet skal udstedes som et ikke-omsætteligt (ikke-negotiabelt) transportdokument af enhver type, for eksempel et CMR-fragtbrev for vejtransport, et CIM-fragtbrev for jernbanetransport, et luftfragtbrev, et søfragtbrev eller et fragtbrev for multimodal transport. Transportkunden kan ikke kræve, at Transportdokumentet skal udstedes som et omsætteligt (negotiabelt) transportdokument, for eksempel et konnossement for søtransport eller et konnossement for multimodal transport.

8.03. Et Transportdokument skal udstedes af Cargo3 til Transportkunden og angive, at Afsenderen er afsenderen, Modtageren er modtageren, og at Cargo3 er den udstedende transportør.

8.04. Hvis Transportkunden har registreret det nævnte krav eller oplyst Cargo3 om det nævnte krav, skal Cargo3 udstede et Transportdokument af den konkrete type til Transportkunden. Transportdokumentet skal indeholde oplysningerne meddelt af Transportkunden og andre oplysninger krævet efter gældende ret eller praksis.

8.05. Hvis det kræves efter gældende ret eller praksis, at transportkunden underskriver Transportdokumentet, skal Transportkunden underskrive Transportdokumentet, inden Cargo3 skal underskrive Transportdokumentet. Cargo3 skal underskrive Transportdokumentet som agent for Transportkunden, hvis Transportkunden kræver det.

8.06. Cargo3 skal underskrive Transportdokumentet og udstede det i det antal og de typer af kopier, som kræves efter gældende ret eller praksis, og levere det antal og de typer af kopier til Transportkunden, som kræves efter gældende ret eller praksis.

8.07. Ved Cargo3's udstedelse af Transportdokumentet bekræfter Cargo3 det følgende:
 • (a) Transportkundeaftalen mellem Cargo3 og Transportkunden.
 • (b) At Cargo3 har modtaget godset til transport.
 • (c) At Cargo3 vil udføre transporten af godset og udlevere godset i overensstemmelse med Transportkundeaftalen.

8.08. Cargo3 skal sende en kopi af det udstedte Transportdokument med e-mail til Transportkunden.

8.09. Hvis Transportkunden ikke underskriver Transportdokumentet efter afsnit 8.05 eller underskriver det med forsinkelse, og Cargo3 derfor ikke udsteder Transportdokumentet eller udsteder det med forsinkelse, er Cargo3 ikke ansvarlig på nogen måde for noget tab eller nogen skade lidt af Transportkunden, Afsenderen, Modtageren eller nogen anden part som følge af den manglende eller forsinkede udstedelse af Transportdokumentet.

9. Transportkundens forpligtelser og garantier vedrørende ejerskab, transportegnethed, pakning og oplysninger om gods og bestemmelser om oplysninger og instruktioner med videre

9.01. Transportkunden garanterer, at Transportkunden er Ejeren af godset eller en bemyndiget repræsentant for Ejeren af godset, og at Transportkunden er bemyndiget til at acceptere og accepterer disse Kundevilkår og vilkårene i Transportkundeaftalen og ethvert Transportdokument på vegne af sig selv og også som repræsentant for og på vegne af Ejeren af godset.

9.02. Transportkunden garanterer, at godset er egnet, passende, sikkert og klar til transport, og at godset er pakket, forseglet, mærket, klassificeret og klargjort korrekt til transport på enhver måde.

9.03. Transportkunden garanterer, at godset må og kan blive transporteret på enhver måde og ved brug af ethvert transportmiddel og enhver transportmåde, medmindre andet er anført af Transportkunden ved Transportkundens registrering af oplysninger om godset og transporten i Cargo3 Systemet.

9.04. Transportkunden garanterer, at oplysningerne om og beskrivelserne af godset er fuldstændige og korrekte på det tidspunkt, hvor Cargo3 modtager godset til transport. Denne garanti omfatter oplysninger om og beskrivelser af godsets art, mærkning, nummerering, vægt og mængde som registreret af Transportkunden i Cargo3 Systemet eller på anden måde oplyst af Transportkunden til Cargo3 eller en Transportør med henblik på registrering i Cargo3 Systemet eller indsættelse i et Transportdokument.

9.05. Transportkunden garanterer, at Cargo3 må og kan modtage godset til transport fra Afsenderen og udlevere godset til Modtageren som aftalt efter Transportkundeaftalen, registreret i Cargo3 Systemet og anført i ethvert Transportdokument.

9.06. Transportkunden garanterer, at Transportkunden, Afsenderen, Modtageren og enhver anden person og part, som handler for eller på vegne af enhver af dem, meddeler fuldstændige, korrekte, tilstrækkelige, rettidige, gennemførlige og lovlige oplysninger og instruktioner til Cargo3 og enhver Transportør om ethvert forhold i forbindelse med Transportkundeaftalen, ethvert Transportdokument, godset og transporten.

9.07. Transportkunden skal friholde og skadesløsholde Cargo3 og enhver Transportør for enhver omkostning, enhver udgift, ethvert tab og enhver skade som følge af enhver ikke-opfyldelse eller misligholdelse af enhver forpligtelse eller garanti efter afsnit 9.01-9.06. Transportkunden forbliver ansvarlig i denne sammenhæng, uanset om nogen anden part har ret til at råde over godset.

10. Ret til at råde over gods og udlevering af gods

10.01. Cargo3 frigøres fra forpligtelsen til at udlevere godset, når Cargo3 udleverer godset til den Modtager, der er angivet i Transportdokumentet, eller til enhver anden part, som Cargo3 på behørig vis har fået instruktion om at udlevere godset til.

10.02. Transportkunden har ret til at råde over godset, særligt ved at instruere Cargo3 om at standse godset under transporten eller at ændre udleveringsstedet eller at udlevere godset til en anden Modtager end den, der er registreret i Cargo3 Systemet eller angivet i Transportdokumentet.

10.03 Transportkundens ret til at råde over godset ophører, når Modtageren udøver retten efter afsnit 10.07 til at kræve udlevering af godset på udleveringsstedet eller til at håndhæve rettigheder, der følger af eller vedrører Transportkundeaftalen. Fra og med dette tidspunkt har Modtageren retten til at råde over godset.

10.04. Uanset afsnit 10.03 har Modtageren ret til at råde over godset fra det tidspunkt, hvor Transportkundeaftalen er indgået, hvis Transportkunden på dette tidspunkt har registreret dette i Cargo3 Systemet eller har oplyst Cargo3 om det ved at sende en e-mail til Cargo3 eller, hvis det ikke er muligt, ved at meddele instruktionerne skriftligt til Cargo3.

10.05 Udøvelsen af råderetten er generelt underlagt de følgende betingelser:
 • (a) Transportkunden eller, efter omstændighederne nævnt i afsnit 10.04, Modtageren, der udøver råderetten, skal meddele Cargo3 de nye instruktioner med rimeligt varsel ved at sende en e-mail til Cargo3 eller, hvis det ikke er muligt, ved at meddele instruktionerne skriftligt til Cargo3. Transportkunden eller, efter omstændighederne nævnt i afsnit 10.04, Modtageren påtager sig derved at friholde Cargo3 for enhver yderligere omkostning og udgift opstået som følge deraf.
 • (b) Udførelsen af sådanne instruktioner skal være mulig på det tidspunkt, hvor instruktionerne når frem til den part, der skal udføre dem, og må ikke hindre den normale udøvelse af Cargo3's eller nogen anden Transportørs virksomhed eller skade nogen anden transportkunde, afsender eller modtagers rettigheder eller interesser.
 • (c) Instruktionerne må ikke medføre en deling af forsendelsen (godset).
 • (d) Transportkunden eller, efter omstændighederne nævnt i afsnit 10.04, Modtageren, der udøver råderetten, skal fremvise en eller flere konkrete kopier af Transportdokumentet til Cargo3, hvis det kræves efter gældende ret eller praksis.

10.06. Hvis Cargo3 ikke udfører instruktioner meddelt efter de betingelser, der følger af afsnit 10.02- 10.05, eller hvis Cargo3 udfører instruktioner uden at have modtaget instruktionerne på den i afsnit 10.05 anførte måde fra den person, der er berettiget til at udøve råderetten, er Cargo3 ansvarlig over for den part, der er berettiget til at gøre et krav gældende efter afsnit 24. Cargo3's ansvar er dog underlagt og begrænset af vilkårene i afsnit 24 og 25.

10.07. Modtageren er berettiget til at instruere Cargo3 om at udlevere godset til Modtageren, når godset er ankommet til udleveringsstedet. Hvis nogen bortkomst eller beskadigelse af godset er godtgjort (dokumenteret), eller hvis noget af godset bliver udleveret med forsinkelse, se afsnit 18, er Modtageren berettiget til i sit eget navn at håndhæve de rettigheder, der følger af eller vedrører Transportkundeaftalen, over for Cargo3.

11. Parter berettiget til at håndhæve rettigheder efter Transportkundeaftalen og Transportdokumentet

11.01. Med respekt af afsnit 11.02 er de følgende parter berettiget til i deres eget navn at håndhæve deres egne rettigheder, der følger af eller vedrører Transportkundeaftalen og et Transportdokument, over for Cargo3:
 • (a) Transportkunden.
 • (b) Afsenderen.
 • (c) Modtageren, herunder enhver part, der er berettiget til at modtage godset fra Cargo3 efter Transportkundeaftalen, et Transportdokument (hvis et Transportdokument er blevet udstedt) eller en instruktion meddelt af den part, der er berettiget til at råde over godset efter afsnit 10.

11.02. Hvis to eller flere parter er berettiget til i deres eget navn at håndhæve en eller flere rettigheder, der følger af eller vedrører Transportkundeaftalen eller et Transportdokument, over for Cargo3 efter afsnit 11.01, og de gerne vil håndhæve den samme rettighed eller konkurrerende eller modstridende rettigheder, er det kun den part, der er berettiget til at råde over godset, som er berettiget til at håndhæve den eller de nævnte rettigheder over for Cargo3.

11.03. Vilkårene i disse Kundevilkår, Transportkundeaftalen og et Transportdokument om Transportkunden gælder også, med enhver nødvendig tilpasning, for Afsenderen og Modtageren med hensyn til deres forpligtelser og rettigheder.

12. Transportkundens forpligtelser ved Cargo3's modtagelse af gods og udlevering af gods

12.01. Transportkunden skal sikre, at Cargo3 må og kan modtage godset til transport fra Afsenderen og udlevere godset til Modtageren som aftalt efter Transportkundeaftalen, registreret i Cargo3 Systemet og anført i ethvert Transportdokument.

13. Opfyldelse af Transportkundeaftalen og udførelse af transport med videre

13.01. Cargo3 kan opfylde en Transportkundeaftale og Cargo3's forpligtelser efter og i forbindelse med aftalen på enhver rimelig måde og ved brug af ethvert rimeligt middel og enhver rimelig metode.

13.02. Cargo3 kan udføre en transport og enhver anden ydelse på enhver rimelig måde og ved brug af ethvert rimeligt middel og enhver rimelig metode og rute, herunder ved brug af et eller flere transportmidler og en eller flere transportmåder eller kombinationer deraf.

13.03. Transportkunden skal udføre eller sikre udførelsen af læsningen af godset på det sted og tidspunkt, hvor Cargo3 skal modtage godset til transport fra Afsenderen, og aflæsningen (losningen) af godset på det sted og tidspunkt, hvor Cargo3 skal udlevere godset til Modtageren. Cargo3 skal ikke udføre den nævnte læsning eller aflæsning af godset, medmindre Transportkunden har registreret i Cargo3 Systemet eller på en anden måde oplyst Cargo3 om, at Transportkunden kræver, at Cargo3 udfører den nævnte læsning eller aflæsning af godset. Se afsnit 7.01(j) og 13.05.

13.04. Cargo3 skal alene sikre, at godset, der skal transporteres, er modtaget til transport fra Afsenderen, transporteret og udleveret til Modtageren inden rimelig tid (uden at give tilsagn om eller garantere tidspunktet for udførelsen af dette eller andre handlinger eller funktioner i forbindelse med transporten).

13.05. Afsnit 13.01-13.04 gælder ikke, i det omfang alle de følgende betingelser er opfyldt: (1) Transportkunden har registreret i Cargo3 Systemet eller på en anden måde oplyst Cargo3 om, at Transportkunden har særlige krav til transportmidlet eller -midlerne, transportmåden, læsningen eller aflæsningen (lodsningen) af godset, transporten af godset, håndteringen af godset under transporten eller tidspunktet for udlevering af godset til Modtageren. (2) Cargo3 har registreret i Cargo3 Systemet eller på anden måde oplyst Transportkunden om, at Cargo3 accepterer at opfylde de nævnte særlige krav. Se afsnit 5.04 og 7.01(h)-7.01(l).

13.06. En Transportkunde kan opfylde en Transportkundeaftale og Transportkundens forpligtelser efter og i forbindelse med aftalen på enhver rimelig måde og ved brug af ethvert rimeligt middel og enhver rimelig metode.

13.07 Cargo3 og Transportkunden anerkender vigtigheden af og skal meddele hinanden de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen eller opfyldelsen af Transportkundeaftalen.

13.08. Cargo3 forpligter sig til at levere sine ydelser til og modtage, transportere, håndtere og udlevere godset for Transportkunden i overensstemmelse med Transportkundeaftalen og disse Kundevilkår og på en rimelig måde.

13.09. Hvis det ved udførelsen af Transportkundeaftalen bliver nødvendigt for Cargo3 at handle, før Cargo3 har indhentet instruktioner, gør Cargo3 dette for Transportkundens risiko og regning.

13.10. Hvis en risiko for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods, der allerede er modtaget af Cargo3, opstår eller forøges, eller hvis godset som følge af dets art udgør en fare for personer, ejendom eller miljøet, og Cargo3 ikke kan få fat på Transportkunden, eller Transportkunden ikke flytter godset efter anmodning derom fra Cargo3, kan Cargo3 iværksætte alle hensigtsmæssige foranstaltninger vedrørende godset og, hvis det er nødvendigt, sælge godset på behørig vis. Cargo3 kan, efter omstændighederne og uden forudgående varsel, sælge godset på vegne af Transportkunden eller uskadeliggøre eller destruere gods, der risikerer at blive værdiløst eller væsentligt forringet, eller som udgør en overhængende fare. Cargo3 orienterer Transportkunden snarest muligt om enhver iværksat foranstaltning. Hvis godset er blevet solgt, skal Cargo3 omgående afregne det beløb, Cargo3 har modtaget ved salget af godset, over for Transportkunden efter fradrag af rimelige omkostninger og udgifter i forbindelse med salget. Cargo3 skal fremlægge bevis for omkostninger og udgifter opstået i forbindelse dermed, hvis Transportkunden anmoder om det. Transportkunden skal refundere sådanne opståede omkostninger og udgifter, hvis Cargo3 anmoder om det.

14. Annullering eller ophævelse af Transportkundeaftale eller afslutning eller afbrydelse af transport

14.01. Cargo3 kan, uden ansvar, straks annullere eller ophæve en Transportkundeaftale, hvis aftalen omfatter gods, som Cargo3 ikke udfører transport af efter afsnit 6.01.

14.02. Cargo3 kan, uden ansvar, afslutte eller afbryde en transport og opfyldelsen af Transportkundeaftalen i ethvert af de følgende tilfælde:
 • (a) Hvis Afsenderen ikke overgiver, overdrager eller leverer godset til transport til Cargo3 eller en Transportør.
 • (b) Hvis Modtageren ikke overtager, accepterer eller modtager godset fra Cargo3 eller en Transportør.
 • (c) Hvis Cargo3 eller en Transportør ikke er i stand til at udlevere godset til Modtageren som følge af forkerte eller mangelfulde oplysninger om Modtagerens adresse, forudsat at Cargo3 har iværksat rimelige foranstaltninger og taget rimelige midler i brug for at få korrekte og fuldstændige oplysninger om Modtagerens adresse.
 • (d) Hvis den korrekte adresse for Modtageren er i en anden stat (et andet land) end den, der er anført af Transportkunden, registreret i Cargo3 Systemet eller anført i et Transportdokument.

14.03. Hvis Cargo3 kan annullere eller ophæve en Transportkundeaftale eller afslutte eller afbryde en transport eller en del deraf, kan Cargo3 også give godset tilbage til Afsenderen eller Transportkunden. Cargo3 kan også på ethvert sted overgive og overlade godset til en tredjepart, der skal opbevare og besidde godset for og på vegne af Transportkunden og for Transportkundens risiko og regning. Cargo3 har derefter ingen forpligtelse eller ansvar for eller i forbindelse med godset, bortset fra at Cargo3 skal udvise rimelig omhu ved udvælgelsen af tredjeparten.

14.04. Hvis Cargo3 ikke kan få instruktioner fra Transportkunden om dispositionerne over godset eller udførelsen af transporten eller ikke kan identificere Modtageren inden for rimelig tid, kan Cargo3, uden ansvar, gøre som anført i afsnit 14.03 eller sælge godset eller enhver relevant del deraf.

14.05. Cargo3 og en Transportør kan på ethvert tidspunkt og sted åbne og undersøge, eller scanne ved brug af røntgenstråling eller andre midler, gods, der er modtaget til transport, eller som skal modtages til transport.

15. Fragt og andre beløb der skal betales af Transportkunden til Cargo3

15.01. Transportkunden skal betale enhver fragt, som defineret i afsnit 41.01(i), og ethvert andet beløb, der skal betales af Transportkunden, til Cargo3 efter Transportkundeaftalen, et Transportdokument eller disse Kundevilkår, når Cargo3 kræver det, herunder ved enhver betalingsopkrævning lavet i Cargo3 Systemet eller ved enhver udstedelse af en faktura fra Cargo3 til Transportkunden. Dette gælder ikke, hvis andet følger af Transportkundeaftalen.

15.02. Fragt og ethvert andet beløb, der skal betales af Transportkunden til Cargo3 for eller i forbindelse med transporten af godset efter Transportkundeaftalen eller et Transportdokument, skal anses for fuldt og endeligt optjent og forfaldent, når godset er modtaget af Cargo3 eller en Transportør til transport, og skal betales og kan ikke betales tilbage i ethvert tilfælde, uanset om godset er eller ikke er bortkommet eller beskadiget.

15.03. Ethvert forfaldent beløb skal betales af Transportkunden til Cargo3 uden fradrag eller anvendelse af nogen form for rabat, nedsættelse, modregning, pant, krav eller modkrav.

15.04. Transportkunden skal betale rente til Cargo3 af ethvert forfaldent beløb fra forfaldsdatoen til det forfaldne beløb er betalt. Renten påløber for hver dag, det forfaldne beløb ikke bliver betalt, og med en rentesats på 2% for hver måned, beløbet er forfaldent. Rente skal betales, når Cargo3 kræver det.

16. Netværksklausul – anvendelse af lovgivningen om og sædvanlige vilkår for et bestemt transportmiddel eller en bestemt transportmåde

16.01. Hvis der er indgået en særlig aftale om en bestemt transportmåde, eller hvis det er bevist, at bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse er opstået, mens godset blev transporteret med et bestemt transportmiddel, er Cargo3 i stedet ansvarlig efter de for en sådan transportmåde eller et sådant transportmiddel gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende transportvilkår og -betingelser, i det omfang disse er forskellige fra det, der følger af ansvarsvilkårene i disse Kundevilkår og Transportkundeaftalen.

17. Cargo3's ansvarsperiode, ansvar over for andre og udførelse af transport

17.01. Cargo3's ansvar for godset efter Transportkundeaftalen og disse Kundevilkår omfatter perioden fra det tidspunkt, hvor Cargo3 modtager godset til transport fra Transportkunden eller en Afsender, til det tidspunkt, hvor Cargo3 udleverer godset til Transportkunden eller en Modtager.

17.02. Cargo3 er ansvarlig for handlinger og undladelser foretaget af Cargo3's ansatte, repræsentanter og underaftaleparter på samme måde, som hvis handlingerne og undladelserne var foretaget af Cargo3 selv.

17.03. Cargo3 forpligter sig til at udføre eller sørge for udførelsen af alle handlinger, der er nødvendige for at sikre den korrekte opfyldelse af Transportkundeaftalen, herunder gennemførelsen af transporten og udleveringen af godset til Modtageren.

18. Forsinkelse med modtagelse, transport eller udlevering af gods

18.01. Cargo3 er ikke ansvarlig for nogen forsinkelse med Cargo3's modtagelse af godset til transport eller med Cargo3's transport af godset. Det gælder uanset årsagen til forsinkelsen.

18.02. Forsinkelse med udlevering af godset til Modtageren foreligger, når godset ikke er blevet udleveret inden et udtrykkeligt aftalt tidspunkt eller, når en sådan aftale ikke er indgået, inden det tidspunkt, hvor der med rimelighed kunne kræves udlevering af en omhyggelig transportør under hensyntagen til alle omstændighederne i det pågældende tilfælde. Der er ikke aftalt et tidspunkt for udlevering, medmindre (1) Transportkunden har registreret sit krav om, at Cargo3 udleverer godset til Modtageren inden et bestemt tidspunkt, i Cargo3 Systemet, og (2) Cargo3 har registreret sin accept af at imødekomme dette krav i Cargo3 Systemet. Se afsnit 7.01(l), 13.04 og 13.05.

18.03. Cargo3 er ikke ansvarlig for nogen forsinkelse med udlevering af godset til Modtageren, som ikke overstiger 24 timer. Det gælder uanset årsagen til forsinkelsen med udleveringen.

18.04. Hvis Cargo3 ikke har udleveret godset til Modtageren eller Transportkunden inden for 60 dage efter den dag, hvor godset skulle have været udleveret, har Transportkunden samme ret til erstatning, som Transportkunden ville have, hvis godset var bortkommet.

19. Cargo3's ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods eller forsinkelse med udlevering af gods

19.01. Cargo3 er ansvarlig for tab som følge af bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset eller forsinkelse med udlevering af godset, hvis det forhold, der forårsagede bortkomsten, forringelsen, beskadigelsen eller forsinkelsen, opstod i perioden fra det tidspunkt, hvor Cargo3 modtog godset til transport fra Transportkunden eller Afsenderen, til det tidspunkt, hvor Cargo3 udleverede godset til Transportkunden eller Modtageren.

19.02. Cargo3 er dog ikke ansvarlig, hvis og i det omfang Cargo3 beviser, at bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset eller forsinkelse med udlevering af godset opstod som følge af et eller flere af de følgende forhold:
 • (a) Fejl eller forsømmelse hos Transportkunden, Afsenderen, Modtageren eller nogen af deres ansatte, repræsentanter eller underaftaleparter.
 • (b) Håndtering, læsning, stuvning, sikring eller aflæsning (lodsning) af godset foretaget af Transportkunden, Afsenderen, Modtageren eller nogen af deres ansatte, repræsentanter eller underaftaleparter.
 • (c) Godsets egen mangel, fejl eller letskadelige beskaffenhed, herunder ved brækage (brud), lækage, selvantændelse, forrådnelse, rust, gæring, fordampning eller følsomhed over for kulde, varme eller fugt.
 • (d) Manglende, utilstrækkelig eller mangelfuld indpakning af godset udført af en anden part end Cargo3 og Cargo3's ansatte, repræsentanter og underaftaleparter.
 • (e) Fejlagtig eller ufuldstændig adressering eller mærkning af godset.
 • (f) Fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger om godset.
 • (g) Brug af åbne transportmidler, når dette er sædvanligt eller aftalt.
 • (h) Penge, værdipapirer, andre værdigenstande eller andet gods, som Cargo3 ikke udfører transport af efter afsnit 6.01.
 • (i) En krigshandling eller en væbnet konflikt.
 • (j) En handling foretaget af en offentlig myndighed i forbindelse med import, eksport eller forsendelse af godset.
 • (k) Forhold, som Cargo3 ikke kunne undgå, og hvis følger Cargo3 ikke kunne afværge.

19.03. Hvis et forhold, som Cargo3 er ansvarlig for efter afsnit 19.01 og 19.02, og et andet forhold i forening forårsager bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse, er Cargo3 ansvarsfri, i det omfang Cargo3 beviser, at det andet forhold, som Cargo3 ikke er ansvarlig for, medvirkede til bortkomsten, forringelsen, beskadigelsen eller forsinkelsen.

20. Erstatning for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods

20.01. Erstatning for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods beregnes på grundlag af godsets værdi på det sted og det tidspunkt, hvor Cargo3 modtog godset til transport, hvis godset er blevet modtaget til transport, og ellers på det sted og det tidspunkt, hvor Cargo3 skulle have modtaget godset til transport efter Transportkundeaftalen.

20.02. Godsets værdi opgøres efter den aktuelle børspris eller, hvis der ikke findes en sådan værdi, efter markedsprisen, eller, hvis der hverken findes en børspris eller en markedspris, efter den sædvanlige værdi af gods af samme art, kvalitet og beskaffenhed.

20.03. Godsets fakturaværdi skal anses for at være godsets værdi, medmindre det er bevist, at godsets værdi, som opgjort efter afsnit 20.02, er forskellig fra fakturaværdien under hensyntagen til, at Transportkunden må bevise, at godset ikke har nogen restværdi.

20.04. Erstatning for bortkomst af gods betales med et beløb svarende til værdien af det bortkomne gods, som opgjort efter afsnit 20.01-20.03, med respekt af enhver begrænsning af ansvar og erstatning efter disse Kundevilkår og Transportkundeaftalen, herunder afsnit 20.06-20.08 og 27.

20.05. Erstatning for forringelse eller beskadigelse af gods betales med et beløb svarende til den værdiforringelse af godset, som er forårsaget af forringelsen eller beskadigelsen af godset, med respekt af enhver begrænsning af ansvar og erstatning efter disse Kundevilkår og Transportkundeaftalen, herunder afsnit 20.06-20.08 og 27. Værdiforringelsen af det forringede eller beskadigede gods beregnes som det procentvise fald i godsets værdi anvendt på godsets værdi uden værdiforringelsen som opgjort efter afsnit 20.01-20.03. Hvis for eksempel godsets værdi uden værdiforringelsen er opgjort til 100 efter afsnit 20.01-20.03, og værdiforringelsen af det beskadigede gods er 50%, udgør erstatningen for beskadigelsen af godset 50% af 100, det vil sige 50.

20.06. Cargo3's ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset er begrænset til et beløb svarende til 8,33 Special Drawing Rights (SDR), som defineret i afsnit 41.01(v), for hvert kilogram bruttovægt af det bortkomne, forringede eller beskadigede gods.

20.07. Valutakursen for Special Drawing Rights (SDR) offentliggøres generelt hver bankdag på lister med valutakurser offentliggjort af nationalbanker og andre store banker og finansielle institutter. Efter den officielle valutakurs, der var gældende den 11. juli 2016, var værdien af 1 SDR for eksempel EUR 1,258, GBP 1,070, USD 1,390 og DKK 9,354, og værdien af 8,33 SDR var cirka EUR 10,479, GBP 8,913, USD 11,579 og DKK 77,919. Valutakursen for SDR kan variere hver dag og kan og vil, som følge deraf, sandsynligvis være forskellig fra kurserne nævnt i dette eksempel.

20.08 Ved bortkomst, forringelse eller beskadigelse af en del af godset eller en genstand indeholdt deri tages kun den samlede vægt af den pågældende del af godset eller den pågældende genstand i betragtning ved opgørelsen af det beløb, Cargo3's ansvar er begrænset til. Hvis bortkomsten, forringelsen eller beskadigelsen af en del af godset eller en genstand indeholdt deri har indflydelse på værdien af andet gods omfattet af den samme Transportkundeaftale, skal den samlede vægt af sådant gods også tages i betragtning ved opgørelsen af ansvarsbegrænsningen.

21. Erstatning for forsinkelse med udlevering af gods

21.01. Erstatning for forsinkelse med udlevering af godset til Modtageren betales med et beløb svarende til det tab, der er forårsaget af den forsinkede udlevering, med respekt af enhver begrænsning af ansvar og erstatning efter disse Kundevilkår og Transportkundeaftalen, herunder afsnit 21.02 og 27.

21.02. Cargo3's ansvar for forsinkelse med udlevering af godset er begrænset til et beløb svarende til det samlede fragtbeløb efter Transportkundeaftalen.

22. Erstatning ved angivelse af særlig interesse i godsets udlevering

22.01. I Cargo3 Systemet kan Transportkunden registrere en angivelse af særlig interesse i udlevering af godset med et angivet beløb for interessen. Se afsnit 7.02(b). Transportkunden kan gøre dette, hvis Transportkunden kræver erstatning for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset eller forsinkelse med udlevering af godset op til et beløb svarende til det angivne beløb for interessen, i det omfang Transportkunden har lidt tab som følge af bortkomsten, forringelsen eller beskadigelsen af godset eller forsinkelse med udleveringen af godset.

22.02. Hvis Transportkunden angiver en særlig interesse i udlevering af godset, skal Transportkunden betale enhver yderligere fragt og ethvert andet beløb, som skal betales som følge deraf efter disse Kundevilkår, Transportkundeaftalen og enhver oplysning om sådan yderligere fragt og ethvert andet beløb meddelt i eller gennem Cargo3 Systemet eller på anden måde af Cargo3 til Transportkunden. Yderligere fragt og andre beløb skal betales, når Cargo3 kræver det.

22.03. En angivelse af særlig interesse i udlevering af godset har ingen retlig eller anden virkning på nogen måde, medmindre (1) Transportkunden har betalt den yderligere fragt (transportvederlag) og ethvert andet beløb til Cargo3, se afsnit 22.02, og (2) angivelsen er accepteret af Cargo3 ved en registrering i Cargo3 Systemet eller en meddelelse sendt til Transportkunden gennem Cargo3 Systemet.

22.04. Uanset en angivelse af særlig interesse i udlevering af godset er Cargo3 kun pligtig til at betale erstatning for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods eller forsinkelse med udlevering af gods, hvis og i det omfang Cargo3 er ansvarlig efter disse Kundevilkår, Transportkundeaftalen og ethvert Transportdokument.

22.05. Hvis betingelserne efter afsnit 22.01-22.04 er opfyldt, er Cargo3 pligtig til at betale erstatning for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset eller forsinkelse med udlevering af godset, som overstiger de ansvarsbegrænsninger, der følger af afsnit 20.06-20.08 og 21.02, op til et beløb, der svarer til den angivne værdi af den særlige interesse i udlevering, i det omfang Transportkunden har lidt et tab som følge af bortkomsten, forringelsen eller beskadigelsen af godset eller forsinkelsen med udleveringen af godset.

23. Ansvarsfraskrivelser vedrørende Cargo3 Systemet med videre

23.01. Cargo3 afgiver ingen oplysninger eller garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået, om handelskvalitet, egnethed til et bestemt formål eller en bestemt brug eller om noget andet forhold med hensyn til Cargo3 Systemet, herunder enhver form for oplysning, tekst, materiale, grafik, lyd, video og data stillet til rådighed gennem eller i forbindelse med Cargo3 Systemet.

23.02. Cargo3 er ikke ansvarlig for, om adgang til eller brug af Cargo3 Systemet eller dets indhold, herunder enhver form for oplysning, tekst, materiale, grafik, lyd, video og data, er tilgængelig uden forstyrrelser og fejl, eller om det nævnte Cargo3 System eller dets indhold er fri for "virusser", "orme", "trojanske heste" eller andre inficerende eller ødelæggende egenskaber. Det er Brugerens eneansvar at undersøge Cargo3 Systemet og dets indhold, før Brugeren gør yderligere brug af det.

23.03. Cargo3 er ikke ansvarlig for fuldstændigheden, rigtigheden eller aktualiteten af Cargo3 Systemet eller dets indhold, herunder enhver form for oplysning, tekst, materiale, grafik, lyd, video og data.

24. Cargo3's ansvar for anden ikke-opfyldelse eller misligholdelse

24.01. Vilkårene om Cargo3's ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods eller forsinkelse med udlevering af gods, herunder vilkårene om ansvarsgrundlag, ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrænsning og bortfald af ansvar, i disse Kundevilkår gælder også, med enhver nødvendig tilpasning, for Cargo3's ansvar for enhver anden ikke-opfyldelse eller misligholdelse af enhver af Cargo3's forpligtelser efter eller i forbindelse med disse Kundevilkår, en Transportkundeaftale, et Transportdokument eller enhver anden aftale eller ethvert andet forhold omfattet af disse Kundevilkår.

24.02. Med respekt af ethvert andet gældende vilkår i disse Kundevilkår, herunder afsnit 18.01, omfatter et sådant andet ansvar ethvert ansvar for eller i forbindelse med forsinkelse med modtagelse af godset til transport, forsinkelse med udførelse af transporten, kommunikation og registrering af oplysninger vedrørende en transport og Transportkundeaftalen i Cargo3 Systemet, udstedelse og indhold af et Transportdokument, udførelse af funktioner vedrørende et Transportdokument eller Transportkundens udøvelse af enhver rettighed, Transportkundens rådighed over godset og udleveringen af godset, ændring af Afsender eller Modtager og udlevering af godset til Transportkunden, Afsenderen, Modtageren eller enhver anden part.

24.03 Cargo3's ansvar for enhver sådan ikke-opfyldelse eller misligholdelse af enhver af Cargo3's forpligtelser er begrænset efter afsnit 25.

25. Erstatning for andet tab som Cargo3 er ansvarlig for

25.01. Cargo3's ansvar for alt andet tab end tab som følge af bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods eller forsinkelse med udlevering af gods efter disse Kundevilkår, en Transportkundeaftale eller enhver anden aftale er begrænset til et totalbeløb (samlet beløb) på 100.000 Special Drawing Rights (SDR) for alle tab og alle krav baseret på eller vedrørende Transportkundeaftalen eller den pågældende anden aftale eller det pågældende andet forhold.

25.02. Valutakursen for Special Drawing Rights (SDR) offentliggøres generelt hver bankdag på lister med valutakurser offentliggjort af nationalbanker og andre store banker og finansielle institutter. Efter den officielle valutakurs, der var gældende den 11. juli 2016, var værdien af 1 SDR for eksempel EUR 1,258, GBP 1,070, USD 1,390 og DKK 9,354, og værdien af 100.000 SDR var cirka EUR 125.800, GBP 107.000, USD 139.000 og DKK 935.400. Valutakursen for SDR kan variere hver dag og kan og vil, som følge deraf, sandsynligvis være forskellig fra kurserne nævnt i dette eksempel.

26. Valutaomregning med hensyn til erstatning

26.01. Hvis de beløb, som beregningen af erstatning er foretaget på grundlag af, ikke er angivet i valutaen for den stat (det land), hvor betalingen kræves, skal der ske valutaomregning til den gældende valutakurs på dagen og stedet for betaling af erstatning.

26.02. Afsnit 26.01 gælder også, med enhver nødvendig tilpasning, for omregning af et begrænsningsbeløb angivet i Special Drawing Rights (SDR) til valutaen for den stat (det land), hvor betalingen kræves.

27. Cargo3 er ikke ansvarlig for avancetab eller driftstab eller indirekte tab eller indirekte skade med videre

27.01. Uanset noget andet vilkår i disse Kundevilkår, en Transportkundeaftale eller et Transportdokument er Cargo3 ikke pligtig til at betale erstatning for antikvitetsværdi, affektionsværdi, anden særlig værdi, avancetab, driftstab, afsavnstab, produktionstab, tab af markedsandel eller indirekte tab eller indirekte skade af nogen art.

28. Bortkomst, forringelse, beskadigelse, forsinkelse, ikke-opfyldelse eller misligholdelse med videre forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed

28.01. Cargo3 kan ikke påberåbe sig vilkår i disse Kundevilkår eller en Transportkundeaftale, som udelukker eller begrænser Cargo3's ansvar, eller som ændrer bevisbyrden, hvis Transportkunden beviser, at Cargo3 selv eller Cargo3's ansatte forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller Cargo3's underaftaleparter forsætligt, har forårsaget bortkomsten, forringelsen eller beskadigelsen af godset eller forsinkelsen med udlevering af godset eller den anden ikke-opfyldelse eller misligholdelse, som udgør grundlaget for Transportkundens krav eller retslige skridt mod Cargo3. Hvis Cargo3 ikke kan bevise de præcise omstændigheder, der forårsagede bortkomsten, forringelsen eller beskadigelsen af godset eller forsinkelsen med udlevering af godset, mens godset var i Cargo3's varetægt, eller den nævnte anden ikke-opfyldelse eller misligholdelse, skal den nævnte bortkomst, forringelse, beskadigelse, forsinkelse, ikke-opfyldelse eller misligholdelse ikke i sig selv betragtes som forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed af Cargo3 eller Cargo3's ansatte eller forsætligt af Cargo3's underaftaleparter.

28.02. Med respekt af afsnit 28.01 kan Cargo3 påberåbe sig vilkår i disse Kundevilkår og en Transportkundeaftale, som undtager eller begrænser Cargo3's ansvar, eller som ændrer bevisbyrden, selvom Transportkunden beviser, at Cargo3 selv eller Cargo3's ansatte ved en mindre grad af uagtsomhed end grov uagtsomhed, eller Cargo3's underaftaleparter ved grov uagtsomhed eller en mindre grad af uagtsomhed end grov uagtsomhed, har forårsaget bortkomsten, forringelsen eller beskadigelsen af godset eller forsinkelsen med udleveringen af godset eller den anden ikke-opfyldelse eller misligholdelse, som udgør grundlaget for Transportkundens krav eller retslige skridt mod Cargo3.

29. Meddelelse om krav

29.01. Transportkunden skal give meddelelse til Cargo3 om ethvert krav mod Cargo3 uden unødigt ophold.

29.02. Ved synbar bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset skal Transportkunden give meddelelse til Cargo3 om bortkomsten, forringelsen eller beskadigelsen af godset og nærmere angive den generelle karakter af den pågældende bortkomst, forringelse eller beskadigelse straks efter Cargo3's udlevering af godset til Modtageren.

29.03. Ved ikke-synbar bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset skal Transportkunden give meddelelse til Cargo3 om bortkomsten, forringelsen eller beskadigelsen af godset og nærmere angive den generelle karakter af den pågældende bortkomst, forringelse eller beskadigelse senest syv (7) kalenderdage efter Cargo3's udlevering af godset til Modtageren.

29.04. Hvis Transportkunden ikke giver meddelelse i overensstemmelse med afsnit 29.02-29.03, har Transportkunden bevisbyrden for, at bortkomsten, forringelsen eller beskadigelsen af godset er opstået, mens godset var i Cargo3's varetægt.

29.05. Transportkunden skal give meddelelse til Cargo3 om et krav vedrørende ethvert andet forhold end bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset inden fjorten (14) kalenderdage fra den dag, hvor Transportkunden fik eller burde have fået kendskab til de omstændigheder, der danner grundlag for Transportkundens krav mod Cargo3. Hvis Transportkunden ikke rettidigt giver meddelelse til Cargo3, har Transportkunden fortabt sine rettigheder.

29.06. Hvis der er indgået en særlig aftale om en bestemt transportmåde, eller hvis det er bevist, at bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse er opstået, mens godset blev transporteret med et bestemt transportmiddel, skal de for en sådan transportmåde eller et sådant transportmiddel gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende transportvilkår og -betingelser i stedet finde anvendelse, i det omfang disse er forskellige fra vilkårene i afsnit 29.01-29.05.

29.07. Afsnit 29.01-29.06 gælder også, med enhver nødvendig tilpasning, for ethvert krav, som Afsenderen, Modtageren eller enhver anden part gør gældende mod Cargo3.

30. Forældelse af krav

30.01. Forældelsesfristen er et (1) år for enhver retlig handling, herunder anlæggelse af enhver retssag eller voldgiftssag, vedrørende ethvert krav fra Transportkunden mod Cargo3, herunder ethvert krav efter eller i forbindelse med disse Kundevilkår, en Transportkundeaftale eller et Transportdokument.

30.02 Retten til at foretage retshåndhævelse, herunder anlæggelse af enhver retssag eller voldgiftssag, vedrørende et krav som anført i afsnit 30.01 og det nævnte krav fortabes og bortfalder, hvis Transportkunden ikke har anlagt en retssag eller en voldgiftssag vedrørende kravet mod Cargo3 inden udløbet af forældelsesfristen på et (1) år efter afsnit 30.01.

30.03. Forældelsesfristen efter afsnit 30.01 begynder at løbe som følger:
 • (a) Ved forringelse eller beskadigelse af gods fra den dag, hvor Cargo3 udleverede godset til Modtageren.
 • (b) Ved forsinkelse med udlevering af gods til Modtageren, bortkomst af hele godsforsendelsen eller anden skade fra den dag, hvor forsinkelsen med udlevering, den totale bortkomst eller den anden skade tidligst kunne have været opdaget af Transportkunden.
 • (c) I alle andre tilfælde fra den dag, hvor det forhold, der danner grundlag for Transportkundens krav mod Cargo3, tidligst kunne have været opdaget af Transportkunden.

Den dag, hvorfra forældelsesfristen begynder at løbe, medregnes ikke i perioden.

30.04. Hvis der er indgået en særlig aftale om en bestemt transportmåde, eller hvis det er bevist, at bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse er opstået, mens godset blev transporteret med et bestemt transportmiddel, skal de for en sådan transportmåde eller et sådant transportmiddel gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende transportvilkår og -betingelser i stedet finde anvendelse, i det omfang disse er forskellige fra vilkårene i afsnit 30.01-30.03.

30.05. Afsnit 30.01-30.04 gælder også, med enhver nødvendig tilpasning, for ethvert krav, som Afsenderen, Modtageren eller enhver anden part gør gældende mod Cargo3.

31. Transportørens ansvar over for Transportkunden, Afsenderen og Modtageren

31.01. Dette afsnit 31 gælder, hvis en Transportør efter en Transportøraftale, hvor Cargo3 er transportkunde, skal udføre transporten, som Cargo3 skal udføre som transportør efter Transportkundeaftalen med Transportkunden.

31.02. Transportøren er også ansvarlig over for Transportkunden, Afsenderen og Modtageren for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods, forsinkelse med udlevering af gods og enhver anden ikke-opfyldelse og misligholdelse af enhver forpligtelse efter Transportøraftalen eller Transportørvilkårene.

31.03. Transportørens ansvar over for Transportkunden, Afsenderen og Modtageren efter afsnit 31.02 er et solidarisk ansvar sammen med Cargo3's ansvar over for dem efter Transportkundeaftalen og disse Kundevilkår.

31.04. Transportkunden, Afsenderen og Modtageren er kun berettiget til at udøve og forfølge deres erstatningskrav mod Cargo3 efter Transportkundeaftalen og disse Kundevilkår, hvis de har udøvet og forfulgt deres erstatningskrav mod Transportøren efter Transportøraftalen og Transportørvilkårene og opnået enhver erstatning, de kan opnå derved.

32. Anvendelsen af disse Kundevilkår på krav uden for kontraktforhold og krav mod Cargo3's ansatte og underaftaleparter med videre

32.01. Indsigelserne mod krav og ansvarsfritagelserne og ansvarsbegrænsningerne efter disse Kundevilkår, en Transportkundeaftale og et Transportdokument gælder for ethvert krav mod Cargo3 med hensyn til tab som følge af bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods, forsinkelse med udlevering af gods eller enhver anden form for tab, skade, ikke-opfyldelse eller misligholdelse af enhver af Cargo3's forpligtelser, uanset om et sådant krav er rejst på grundlag af eller vedrører kontraktret (aftaleret), erstatningsret eller noget andet retligt grundlag.

32.02. Indsigelserne mod krav og ansvarsfritagelserne og ansvarsbegrænsningerne efter disse Kundevilkår, en Transportkundeaftale og et Transportdokument gælder også for ethvert krav som anført i afsnit 32.01, som rettes mod enhver af Cargo3's ansatte, repræsentanter, undertransportører eller underaftaleparter, uanset om et sådant krav er rejst på grundlag af eller vedrører kontraktret (aftaleret), erstatningsret eller noget andet retligt grundlag.

32.03. Det samlede (totale) ansvar for Cargo3 og Cargo3's ansatte, repræsentanter, undertransportører og underaftaleparter kan ikke overstige de ansvarsbegrænsninger, der gælder for Cargo3's ansvar efter disse Kundevilkår, en Transportkundeaftale og et Transportdokument.

33. Brugerens ansvar og friholdelse af Cargo3 med videre

33.01. Uanset ethvert andet vilkår i disse Kundevilkår skal Brugeren betale erstatning til Cargo3 for ethvert tab eller enhver skade, som Cargo3 lider som følge af Brugerens adgang til eller brug af Cargo3 Systemet, i det omfang Brugeren er pligtig til at betale erstatning efter gældende ret.

33.02. Brugeren skal friholde og skadesløsholde Cargo3 og Cargo3's ansatte, repræsentanter og underaftaleparter for enhver form for krav, fordring, tab, ansvar, omkostning eller udgift, som følger af eller vedrører Brugerens ikke-opfyldelse eller misligholdelse af enhver forpligtelse efter disse Kundevilkår, en Transportkundeaftale eller et Transportdokument.

34. Links til anden hjemmeside eller applikation med videre

34.01.Cargo3 Systemet kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider og applikationer, herunder ved hypertekst eller andre links. Disse hjemmesider og applikationer er ikke under Cargo3's kontrol. Cargo3 er ikke ansvarlig for nogen form for oplysning, materiale eller data, som findes på en sådan hjemmeside eller i en sådan applikation, eller for nogen form for brug af eller indrettelse i tillid til oplysninger, materiale eller data, som findes på en sådan hjemmeside eller i en sådan applikation.

35. Fortrolighed, sikkerhed og overholdelse af gældende love, reguleringer og vilkår

35.01. Brugeren skal sikre, at oplysningerne i Brugerens Brugerkonto og det tilknyttede kodeord bliver holdt og behandlet fortroligt, og at fortroligheden opretholdes til enhver tid. Brugeren må ikke dele oplysninger i Brugerkontoen eller det tilknyttede kodeord med nogen anden person eller part.

35.02. Brugeren skal sikre, at oplysninger vedrørende forretningsvilkår og samarbejdsvilkår mellem Brugeren og Cargo3 holdes og behandles fortroligt, og at fortroligheden opretholdes til enhver tid. Brugeren må ikke dele sådanne oplysninger med nogen anden person eller part.

35.03. Brugeren er ansvarlig for enhver handling foretaget ved brug af Brugerens Brugerkonto eller det tilknyttede kodeord.

35.04. Brugeren skal straks orientere Cargo3, hvis Brugeren har nogen grund til at tro, at Brugerens kodeord er kendt af nogen anden person eller part, eller hvis kodeordet bliver, eller sandsynligvis bliver, brugt på en uautoriseret måde.

35.05. Brugeren må ikke bruge Cargo3 Systemet eller noget indehold deri på en måde, der medfører eller sandsynligvis medfører, at Cargo3 Systemet eller en del deraf bliver afbrudt, beskadiget eller svækket på nogen måde.

35.06. Brugeren må ikke bruge Cargo3 Systemet eller dets indhold til et kriminelt eller svigagtigt formål eller i forbindelse med en kriminel handling eller andre ulovlige aktiviteter.

35.07. Cargo3 kan lukke Brugerens Brugerkonto, hvis Brugeren misligholder eller ikke iagttager eller overholder gældende ret eller regulering eller disse Kundevilkår. Cargo3 kan også kræve erstatning for ethvert tab eller enhver skade opstået som følge deraf.

36. Navn, logoer og enheder

36.01. Cargo3's navn, grafik og logoer, herunder de, der er nævnt eller afbilledet i forbindelse med Cargo3 Systemet, ejes alene af Cargo3 og må ikke anvendes eller reproduceres uden Cargo3's forudgående, skriftlige samtykke.

36.02. Brug af Cargo3 Systemet eller nogen del af indholdet i Cargo3 Systemet medfører ikke, at Brugeren har nogen form for rettighed, tilladelse eller licens vedrørende Cargo3 Systemet eller nogen del af indholdet i Cargo3 Systemet.

37. Ændringer af disse Kundevilkår

37.01. Cargo3 kan ændre disse Kundevilkår til enhver tid med eller uden forudgående varsel. Enhver sådan ændring vil blive indarbejdet i disse Kundevilkår og offentliggjort ved en meddelelse på hjemmesiderne anført i afsnit 3.01.

37.02. Brugerens fortsatte adgang til og brug af Cargo3 Systemet skal anses for at være Brugerens accept af enhver ændring.

37.03. Den gældende version af disse Kundevilkår er tilgængelig på hjemmesiderne anført i afsnit 3.01.

38. Parterne skal handle i overensstemmelse med principperne om loyalitet og god forretningsskik

38.01. Enhver part omfattet af disse Kundevilkår, herunder Cargo3 og enhver Bruger, Transportkunde, Afsender og Modtager, skal handle i overensstemmelse med principperne om loyalitet og god forretningsskik inden for national og international handel og transport og i overensstemmelse med gældende ret som anført i afsnit 39. National handel og transport betyder handel og transport efter retten, praksissen og sædvanerne i den stat (det land), hvis lovgivning til enhver tid finder anvendelse efter afsnit 39.

38.02. Enhver sådan part skal handle således ved partens opfyldelse af sine forpligtelser og udøvelse af sine rettigheder efter og i forbindelse med disse Kundevilkår, Cargo3 Systemet, enhver Transportkundeaftale, ethvert Transportdokument, enhver transport og enhver anden transaktion eller handling eller ethvert andet forhold omfattet af disse Kundevilkår.

39. Lovvalg

39.01. Disse Kundevilkår og enhver Transportkundeaftale, ethvert Transportdokument, enhver transport og anden transaktion eller handling eller andet forhold omfattet af disse Kundevilkår er underlagt og reguleret af dansk ret og international ret, som til enhver tid finder anvendelse i Danmark.

40. Tvistløsning ved retssag eller voldgiftssag

40.01. Enhver tvist, der følger af eller vedrører enhver adgang til eller brug af Cargo3 Systemet eller enhver Transportkundeaftale, ethvert Transportdokument, enhver transport eller anden transaktion eller handling eller andet forhold efter eller reguleret af disse Kundevilkår skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret og international ret, som til enhver tid finder anvendelse i Danmark.

40.02. Enhver tvist som anført i afsnit 40.01 skal indbringes for og afgøres af Københavns Byret, hvis tvisten er mellem Cargo3 og en anden part, herunder en Bruger eller en Transportkunde, som har bopæl eller sit registrerede hjemsted i Danmark (national tvist). Den nævnte domstol skal have enekompetence. En afgørelse truffet af den nævnte domstol kan ankes efter reglerne derom.

40.03. Enhver tvist som anført i afsnit 40.01 skal indbringes for og afgøres af Sø- og Handelsretten i København, Danmark, hvis tvisten er mellem Cargo3 og en anden part, herunder en Bruger eller en Transportkunde, som har bopæl eller sit registrerede hjemsted uden for Danmark (international tvist). Den nævnte domstol skal have enekompetence. En afgørelse truffet af den nævnte domstol kan ankes efter reglerne derom.

40.04. Uanset afsnit 40.01-40.03 kan Cargo3 og en anden part, herunder en Bruger eller en Transportkunde, indgå en konkret aftale om, at enhver tvist som anført i afsnit 40.01 skal afgøres endeligt og inappellabelt af en voldgiftsret. Voldgiften skal administreres af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftinstituts regler for behandling af voldgiftssager, som er vedtaget og gældende på det tidspunkt, hvor voldgiftssagen anlægges. Med respekt af dette skal voldgiftsretten anvende procesretten for voldgift efter den ret, der finder anvendelse efter afsnit 39, ved afgørelsen af ethvert processuelt forhold vedrørende voldgiftssagen.

41. Definitioner og fortolkninger

41.01. I disse Kundevilkår skal de følgende betegnelser og udtryk have de betydninger, der er angivet nedenfor, medmindre andet anføres eller fremgår af sammenhængen:
 • (a) "Afsender" betyder enhver part, der leverer eller skal levere gods til Cargo3 som transportør til transport efter en Transportkundeaftale. Afsenderen kan være Transportkunden eller en anden part, der overgiver eller overlader eller skal overgive eller overlade godset til Cargo3 til transport efter en Transportkundeaftale. Efter en Transportkundeaftale skal Afsenderen overgive eller overlade godset til Cargo3 til transport, og Cargo3 skal modtage godset til transport fra Afsenderen.
 • (b) "Bruger" betyder enhver part, der på nogen måde bruger, tilgår eller udfører enhver funktion eller handling i eller i forbindelse med Cargo3 Systemet, som defineret i afsnit 41.01(g). "Bruger" omfatter enhver part, der er Cargo3's Transportkunde. "Bruger" omfatter også enhver part, der er en Afsender eller en Modtager efter en transportaftale mellem Cargo3 og en Transportkunde, hvor henholdsvis Afsenderen eller Modtageren har bekræftet i Cargo3 Systemet eller på enhver anden måde, at den pågældende part samtykker til eller accepterer at være henholdsvis en Afsender eller en Modtager. "Bruger" omfatter ikke nogen part, der er Cargo3's Transportør. De gældende vilkår for enhver sådan part er angivet i dokumentet med titlen "Cargo3 IVS Vilkår for Transportører", som er tilgængeligt på vores hjemmesider.
 • (c) "Brugerkonto" betyder en konto for en Bruger i Cargo3 Systemet.
 • (d) ""Cargo3" betyder Cargo3 IVS, et iværksætterselskab registreret i Danmark med CVR- nummeret 37074470.
 • (e) "Cargo3's Cookiepolitik" betyder Cargo3's cookiepolitik, der er angivet i dokumentet med titlen "Cargo3 IVS Cookiepolitik", og som er tilgængelig på vores hjemmesider.
 • (f) "Cargo3's Privatlivspolitik" betyder Cargo3's privatlivspolitik, der er angivet i dokumentet med titlen "Cargo3 IVS Privatlivspolitik", og som er tilgængelig på vores hjemmesider.
 • (g) "Cargo3 System" betyder Cargo3's elektroniske oplysnings-, kommunikations- og registreringssystem for Cargo3's transportydelser og tilknyttede ydelser og Cargo3's tilknyttede online- og mobilapplikationer, hjemmesider, andre online produkter og ydelser og andre former for kommunikation.
 • (h) "DKK" betyder danske kroner, den gældende møntfod i Kongeriget Danmark.
 • (i) "du" betyder dig som en Transportkunde eller Bruger. Det gælder, uanset om du er en person, et selskab, en virksomhed eller anden juridisk enhed, og uanset hvordan og hvorfor du besøger eller bruger nogen af vores hjemmesider eller online- eller mobilapplikationer eller andre ydelser og produkter. Ordet "din" skal fortolkes på tilsvarende måde.
 • (j) "Ejer" betyder ejeren af godset og omfatter, og skal anses for at omfatte, Transportkunden, Afsenderen, Modtageren og enhver anden part, der er eller bliver ejeren af eller har eller får en interesse i godset eller handler for eller på vegne af enhver af de øvrige nævnte parter.
 • (k) "fragt" betyder det hovedvederlag (betaling), som en transportkunde skal betale til en transportør for udførelsen af en transport af gods.
 • (l) "gods" betyder gods eller andet materiale eller stof, som kan transporteres fysisk, herunder enhver form for dokument, brev, konvolut, pakke, palle eller container, hvis dette ikke er stillet til rådighed af Cargo3 eller en Transportør som defineret i afsnit 41.01(aa).
 • (m) "herunder" og "omfatte" betyder henholdsvis herunder og omfatte uden at begrænse eller påvirke den generelle karakter af den beskrivelse, definition, term eller det udtryk, som står foran det pågældende ord. Betegnelserne "herunder" og "omfatte" betyder også herunder, men ikke begrænset til. Ordet "omfatte" og dets afledte former skal fortolkes på tilsvarende måde.
 • (n) "Kundevilkår" betyder vilkårene og betingelserne i dette dokument med titlen "Cargo3 IVS Vilkår for Transportkunder", herunder ethvert bilag til og efterfølgende ændringer af disse vilkår.
 • (o) "læselig" betyder læselig for personer (individiver) uden brug af nogen anden form for informations- eller kommunikationsteknologisk software eller hardware.
 • (p) "modtagelse" af gods betyder, at Cargo3 overtager eller modtager godset og accepterer det til transport fra Afsenderen eller en person, der handler for og på vegne af Afsenderen, eller enhver myndighed eller anden tredjepart, hvortil godset skal overgives til transport efter lovgivningen eller reguleringen på stedet for modtagelsen af godset. Ordet "modtage", dets afledte former og begreberne "modtage godset" og "har modtaget godset" skal fortolkes på tilsvarende måde.
 • (q) "modtagelsessted" betyder det aftalte sted, hvor Cargo3 skal overtage eller modtage godset til transport fra Afsenderen eller en person, der handler for og på vegne af Afsenderen, eller det aftalte sted, hvor Afsenderen skal stille godset til rådighed for Cargo3.
 • (r) "Modtager" betyder enhver part, der modtager eller er berettiget til at modtage gods fra Cargo3 som transportør som del af en transport efter en Transportkundeaftale. Modtageren kan være Transportkunden eller en anden part, der modtager eller er berettiget til at modtage godset fra Cargo3 efter en Transportkundeaftale. Efter en Transportkundeaftale skal Cargo3 udlevere godset til Modtageren.
 • (s) "part" betyder enhver person, ethvert selskab, enhver virksomhed eller anden juridisk enhed.
 • (t) "Part" betyder Transportkunden eller Cargo3.
 • (u) "Parterne" betyder Transportkunden og Cargo3.
 • (v) "SMS besked" betyder en læselig, elektronisk meddelelse på en mobiltelefon.
 • (w) "Special Drawing Right" og "SDR" betyder Special Drawing Right som defineret af den Internationale Valutafond (International Monetary Fund (IMF)). Special Drawing Right eller SDR er en monetær regneenhed, der anvendes af den Internationale Valutafond. Valutakursen for SDR offentliggøres generelt hver bankdag på lister med valutakurser offentliggjort af nationalbanker og andre store banker og finansielle institutter.
 • (x) "transport" betyder enhver transport af gods på enhver måde, herunder vejtransport, jernbanetransport, lufttransport eller søtransport (unimodal transport) eller enhver kombination deraf (multimodal transport), og ved brug af ethvert transportmiddel, herunder egenhændig transport (hvorved forstås transport uden brug af et eller flere transportmidler), cykel, knallert, scooter, motorcykel, bil, varebil, lastbil, et andet køretøj, tog, fly, helikopter, drone, ethvert andet luftfartøj, skib eller ethvert andet søfartøj.
 • (y) "Transportdokument" betyder ethvert elektronisk ikke-omsætteligt (ikke-negotiabelt) transportdokument, der bekræfter og beviser: (1) en Transportkundeaftale mellem Cargo3 og en Transportkunde, (2) at Cargo3 har modtaget godset til transport, (3) at Cargo3 vil udføre transporten af godset og udlevere godset i overensstemmelse med Transportkundeaftalen, og (4) at Cargo3 har udstedt transportdokumentet. Et Transportdokument kan udstedes på enhver passende måde og i enhver passende form og som ethvert passende elektronisk dokument, der er læseligt for personer (individer) og indeholder oplysningerne krævet efter disse Kundevilkår. Et Transportdokument kan for eksempel udstedes som et PDF-dokument eller et lignende elektronisk dokument.
 • (z) "Transportkunde" betyder enhver part, der er en transportkunde efter en Transportkundeaftale, som defineret i afsnit 41.01(æ), med Cargo3 som transportør.
 • (æ) "Transportkundeaftale" betyder en aftale mellem Cargo3 som transportør og en anden part som transportkunde om transport af gods, som skal udføres af Cargo3 som transportør efter disse Kundevilkår. Efter en Transportkundeaftale kan Cargo3 udføre transporten på enhver rimelig måde, herunder ved brug af en eller flere transportmåder og et eller flere transportmidler. Se også afsnit 13.01 og 13.02.
 • (ø) "transportmiddel" betyder ethvert transportmiddel, herunder egenhændig transport (hvorved forstås transport uden brug af et eller flere transportmidler), cykel, knallert, scooter, motorcykel, bil, varebil, lastbil, ethvert andet køretøj, tog, fly, helikopter, drone, ethvert andet luftfartøj, skib eller ethvert andet søfartøj.
 • (å) "transportmåde" betyder transport af gods på enhver måde, herunder vejtransport, jernbanetransport, lufttransport eller søtransport (unimodal transport) eller enhver kombination deraf (multimodal transport).
 • (aa) "Transportør" betyder enhver part, der er en transportør efter en Transportøraftale, som defineret afsnit 41.01(bb), med Cargo3 som transportkunde.
 • (bb) "Transportøraftale" betyder enhver aftale mellem Cargo3 som transportkunde og en transportør som transportør om transport af gods, som skal udføres af transportøren som transportør efter Cargo3's vilkår og betingelser for sine transportører.
 • (cc) "Transportørvilkår" betyder Cargo3's vilkår og betingelser for Cargo3's transportører, som er angivet i dokumentet med titlen "Cargo3 IVS Vilkår for Transportører", herunder ethvert bilag til og efterfølgende ændringer af Transportørvilkårene.
 • (dd) "udlevering" af gods betyder, at Cargo3 overgiver eller udleverer godset til Modtageren eller en person, der handler for og på vegne af Modtageren, eller stiller godset til rådighed for Modtageren på det aftalte udleveringssted og på den aftalte måde (hvis en sådan måde er aftalt). Ordet "udlevere", dets afledte former og betegnelserne "udlevere godset" og "har udlevereret godset" skal fortolkes på tilsvarende måde.
 • (ee) "udleveringssted" betyder det aftalte sted, hvor Cargo3 skal overgive eller udlevere godset til Modtageren eller en person, der handler for og på vegne af Modtageren, eller det aftalte sted, hvor Cargo3 skal stille godset til rådighed for Modtageren.

41.02. I disse Kundevilkår betyder "vi" og "os" Cargo3, og "vores" henviser til Cargo3, medmindre andet anføres eller fremgår af sammenhængen.

41.03. I disse Kundevilkår omfatter enhver anvendelse af et ord i ental også ordet i flertal, og enhver anvendelse af et ord i flertal omfatter også ordet i ental, medmindre andet anføres eller fremgår af sammenhængen.

41.04. Hvis nogen del af disse Kundevilkår fastslås at være ugyldige ved en endelig dom eller en voldgiftskendelse afsagt af en kompetent domstol eller voldgiftsret, skal den nævnte del af disse Kundevilkår, i det omfang det er muligt, fortolkes og anvendes på en måde, der ikke er ugyldig, og som er i overensstemmelse med de øvrige vilkår i disse Kundevilkår og dansk ret og international ret, som til enhver tid finder anvendelse i Danmark. Se afsnit 39. Enhver anden del af disse Kundevilkår skal bevare sin fulde gyldighed.

41.05. Ved enhver konflikt eller uoverensstemmelse mellem disse Kundevilkår og Cargo3's Privatlivspolitik, Cargo3's Cookiepolitik eller andre gældende vilkår eller betingelser skal disse Kundevilkår have forrang.

42. Anvendelsesområde for disse Kundevilkår

42.01. Disse Kundevilkår gælder for enhver Bruger og dennes adgang til og brug af Cargo3 Systemet, hvis anvendelsen af disse Kundevilkår på nogen måde er aftalt eller accepteret af Brugeren, herunder ved brug af enhver elektronisk informations-, kommunikations- eller registreringsfunktion i Cargo3 Systemet.

42.02. Brugeren skal anses for at have aftalt eller accepteret, at disse Kundevilkår gælder for Brugeren, Brugerens forhold til Cargo3 og brug af Cargo3 Systemet og enhver Transportkundeaftale og ethvert Transportdokument, hvor Brugeren er en part som Transportkunde, Afsender eller Modtager i ethvert af de følgende tilfælde:
 • (a) Hvis Brugeren har registreret sig med en Brugerkonto og i forbindelse dermed har krydset af i en boks med en tekst, eller på enhver anden måde har registreret Brugerens accept af en tekst, der indeholder ordet "samtykke" eller "acceptere" eller enhver anden form for ord, term eller tekst, som indikerer Brugerens samtykke til eller accept af, at disse Kundevilkår gælder for Brugeren.
 • (b) Hvis Brugeren på nogen måde har indgået en aftale med Cargo3 om Brugerens adgang til eller brug af Cargo3 Systemet, og aftalen på nogen måde henviser til eller omtaler disse Kundevilkår.
 • (c) Hvis Brugeren på nogen måde tilgår, har adgang til eller bruger Cargo3 Systemet, herunder ved at besøge eller bruge en af Cargo3's hjemmesider eller ved at anvende en af Cargo3's online- eller mobilapplikationer eller en del af eller funktion i Cargo3 Systemet.
42.03. Disse Kundevilkår gælder for enhver adgang til og/eller brug af Cargo3 Systemet i forhold til enhver part, der har en sådan adgang eller gør en sådan brug som en Bruger. Enhver sådan part skal, ved dennes adgang til eller brug af Cargo3 Systemet, anses for at have aftalt og accepteret, at den nævnte adgang eller brug er underlagt og reguleret af disse Kundevilkår.

42.04. Disse Kundevilkår gælder for enhver Transportkunde, Afsender eller Modtager og dennes adgang til eller brug af Cargo3 Systemet, hvis anvendelsen af disse Kundevilkår på nogen måde er aftalt eller accepteret af henholdsvis Transportkunden, Afsenderen eller Modtageren, herunder ved brug af enhver elektronisk informations-, kommunikations- eller registreringsfunktion i Cargo3 Systemet. Afsnit 42.01-42.03 gælder også, med de nødvendige tilpasninger, for enhver sådan Transportkunde, Afsender eller Modtager. Disse Kundevilkår gælder også for enhver Transportkundeaftale og ethvert Transportdokument, hvor en sådan Transportkunde, Afsender eller Modtager er en part.